Bài tập trắc nghiệm 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 trang 137 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 43, 44 trang 138 Sách bài tập môn Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.
Bài tập trắc nghiệm 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 trang 136 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trang 132 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 trang 134 Sách bài tập (SBT) sách Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 135 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Quảng cáo
Bài tập tự luận 1, 2, 3, 4, 5 trang 130 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Bài 1. Tài nguyên rừng thuộc loại tài nguyên tái sinh hay không tái sinh ? Tại sao ?
Bài tập tự luận 6, 7, 8, 9, 10 trang 130 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Bài 6. Hiệu quả của biện pháp trồng cây, gây rừng đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc là gì ?
Bài tập trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 131 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 33, 34, 35, 36, 37 trang 119 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.

Luyện tập

Câu 4 trang 84 Sách bài tập Địa lý 9: Ghi chữ Đ vào n ý trả lời đúng về vai trò của vùng...
Ghi chữ Đ vào n ý trả lời đúng về vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả...
Câu hỏi 3 trang 30 Sinh 9, Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân?
Bài 9: Nguyên phân - Câu hỏi 3 trang 30 SGK Sinh học 9. Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá...
Bốn cấu trúc của prôtêin, Bốn cấu trúc của prôtêin. Prôtêin là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố chính là C, H,...
Bài 18: Prôtêin - Bốn cấu trúc của prôtêin. Bốn cấu trúc của prôtêin. Prôtêin là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố...
Bài 13 trang 103 Dạy và học Toán 9 tập 2: Cho tứ giác ABCD ngoại tiếp một đường tròn. Chứng minh hai đường...
Bài tập - Chủ đề 3: Tứ giác nội tiếp - Bài 13 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2....
Bài 11 trang 74 Tài liệu dạy học Toán lớp 9 tập 1: Cho tam giác ABC cân tại A đường cao AH có...
Bài tập - Chủ đề 1 : Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - Bài 11 trang...