Bài tập trắc nghiệm 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 trang 137 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 43, 44 trang 138 Sách bài tập môn Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI...
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.
Bài tập trắc nghiệm 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 trang 136 Sách bài tập Sinh học 9:...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trang 132 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 trang 134 Sách bài tập (SBT) sách Sinh...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 135 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập tự luận 1, 2, 3, 4, 5 trang 130 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI...
Bài 1. Tài nguyên rừng thuộc loại tài nguyên tái sinh hay không tái sinh ? Tại sao ?
Bài tập tự luận 6, 7, 8, 9, 10 trang 130 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI...
Bài 6. Hiệu quả của biện pháp trồng cây, gây rừng đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc là gì ?
Bài tập trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 131 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 33, 34, 35, 36, 37 trang 119 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI...
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.

Luyện tập

Bài 22 trang 118 – Sách giáo khoa Toán 9 tập 2, Bài 22. Hình 98 cho ta hình ảnh của một đồng hồ...
Bài 22. Hình 98 cho ta hình ảnh của một đồng hồ cát với các kích thước kèm theo (OA= OB).. Bài 22 trang...
Bài 4 trang 160 sgk Hóa 9, 4.So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của axit...
Protein - Bài 4 trang 160 sgk hóa học 9. 4. a) So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu...
Bài C2 trang 7 sgk vật lí 9, Nhận xét giá trị của thương số
Điện trở của dây dẫn - Định luật ôm - Bài C2 trang 7 sgk vật lí 9. Nhận xét giá trị của thương...