Bài tập trắc nghiệm 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 trang 137 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 43, 44 trang 138 Sách bài tập môn Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.
Bài tập trắc nghiệm 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 trang 136 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trang 132 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 trang 134 Sách bài tập (SBT) sách Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 135 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Quảng cáo
Bài tập tự luận 1, 2, 3, 4, 5 trang 130 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Bài 1. Tài nguyên rừng thuộc loại tài nguyên tái sinh hay không tái sinh ? Tại sao ?
Bài tập tự luận 6, 7, 8, 9, 10 trang 130 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Bài 6. Hiệu quả của biện pháp trồng cây, gây rừng đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc là gì ?
Bài tập trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 131 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 33, 34, 35, 36, 37 trang 119 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.

Luyện tập

Bài 6 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9: Đàn trâu không tăng là do
Bài 6 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi...
Bài 7 trang 94 Tài liệu dạy và học Toán 9 tập 2: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; R) có...
Bài tập - Chủ đề 2 : Góc chắn cung - Bài 7 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2....
Getting started – Unit 9 trang 74 Anh 9, Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner
Unit 9. Natural Disaters - Thiên tai - Getting started - Unit 9 trang 74 SGK Tiếng Anh lớp 9. Match the pictures to...
Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif
Bài 13. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động - Câu 2. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9. Em hãy...
Bài 13 trang 72 sgk Toán 9 tập 2, Bài 13. Chứng minh rằng trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai...
Bài 13. Chứng minh rằng trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau.. Bài 13 trang...