Bài tập trắc nghiệm 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 trang 134 Sách bài tập (SBT) sách Sinh...
15. Nguyên nhân nào là chủ yếu gây nên hạn hán và lũ lụt ?...
Bài tập trắc nghiệm 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 135 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP...
22. Việc khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã là mối quan tâm của...
Bài tập trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 131 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP...
1. Có các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu nào ?...
Bài tập trắc nghiệm 33, 34, 35, 36, 37 trang 119 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI...
33. Tác động lớn nhất của con người đối với môi trường là : làm mất nhiều ………(1)……… sinh vật, làm suy giảm các ……....

Luyện tập

Bài tập 4 trang 100 SBT Sử lớp 9: Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (
Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp ( 1945-1954). Bài tập 4 trang 100 Sách Bài tập (SBT)...
Bài 1: Cảm nhận của em trước lòng kính yêu tha thiết của nhân dân miền Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Viếng Lăng Bác - Viễn Phương - Bài 1: Cảm nhận của em trước lòng kính yêu tha thiết của nhân dân miền Nam...
Phân tích các tầng nghĩa trong đoạn thơ: Nào đâu … còn đâu? (Nhớ rừng, Thế Lữ): Thông qua lời con hổ bị nhốt...
Nhớ Rừng - Thế Lữ - Phân tích các tầng nghĩa trong đoạn thơ: Nào đâu ... còn đâu? (Nhớ rừng, Thế Lữ).. Thông...