Bài tập trắc nghiệm 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 trang 137 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 43, 44 trang 138 Sách bài tập môn Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.
Bài tập trắc nghiệm 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 trang 136 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trang 132 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 trang 134 Sách bài tập (SBT) sách Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 135 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Quảng cáo


Bài tập tự luận 1, 2, 3, 4, 5 trang 130 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Bài 1. Tài nguyên rừng thuộc loại tài nguyên tái sinh hay không tái sinh ? Tại sao ?
Bài tập tự luận 6, 7, 8, 9, 10 trang 130 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Bài 6. Hiệu quả của biện pháp trồng cây, gây rừng đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc là gì ?
Bài tập trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 131 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 33, 34, 35, 36, 37 trang 119 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.

Luyện tập

Câu hỏi 1, 2 trang 117 SGK Sinh học 9, 1.Hãy giaỉ thích sơ đồ: ADN (gen) -> mARN -> Protein -> Tính trạng 2....
Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị - Câu hỏi 1, 2 trang 117 SGK Sinh học 9. 1.Hãy giaỉ thích...
D. Reading – trang 25 – Unit 9 – Sách bài tập tiếng Anh 9 mới: Read the paragraph and choose the most suitable
Read the paragraph and choose the most suitable answer A, B, C or D for each of the gaps. Đọc đoạn văn sau và chọn...
Bài 1 trang 13 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 1 trang 13 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2. Công thức cấu tạo đúng: . Bài: Bài 35. Cấu tạo...
Câu hỏi lý thuyết 2 trang 116 SGK Sinh học 9, Hãy điền vào nội dung phù hợp vào bảng 40.2
Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị - Câu hỏi lý thuyết 2 trang 116 SGK Sinh học 9. Hãy điền...
Soạn bài Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 9 tập 2: Giải câu hỏi trang 94 SBT Ngữ Văn 9...
Giải câu hỏi trang 94 SBT Ngữ Văn 9 tập 2. Biến đổi câu: bài tập 1, 2, 3 trang 149, SGK.. Soạn bài...