Bài tập trắc nghiệm 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 trang 137 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 43, 44 trang 138 Sách bài tập môn Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.
Bài tập trắc nghiệm 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 trang 136 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trang 132 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 trang 134 Sách bài tập (SBT) sách Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 135 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Quảng cáo
Bài tập tự luận 1, 2, 3, 4, 5 trang 130 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Bài 1. Tài nguyên rừng thuộc loại tài nguyên tái sinh hay không tái sinh ? Tại sao ?
Bài tập tự luận 6, 7, 8, 9, 10 trang 130 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130
Bài 6. Hiệu quả của biện pháp trồng cây, gây rừng đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc là gì ?
Bài tập trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 131 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 33, 34, 35, 36, 37 trang 119 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.

Luyện tập

Câu 2 phần bài tập học theo SGK trang 102 Vở bài tập hoá 9: CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br.
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 102 Vở bài tập hoá 9. Lời giải chi tiết Bài 35: Cấu tạo...
Bài 5 trang 60 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 :
Bài 5 trang 60 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. Chọn C.. Bài: Chủ đề 8: Công và công suất...
Dịch vụ vùng Đông Nam Bộ
Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - Dịch vụ vùng Đông Nam Bộ. Khu vực dịch vụ ở Đông Nam Bộ rất đa...
Bài tập 2 trang 58 SBT Sử lớp 9: Hãy nối các ô ở giữa với các ô hai bên sao cho phù hợp...
Hãy nối các ô ở giữa với các ô hai bên sao cho phù hợp với quá trình hoạt động tìm đường cứu nước...
Câu 1 trang 51 SBT Địa lý 9: Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:
Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Câu 1 trang 51 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 - Bài 21. Vùng đồng bằng...