Trang chủ Lớp 9 SBT Sinh lớp 9 Bài tập trắc nghiệm 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang...

Bài tập trắc nghiệm 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 100 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang...

Bài tập trắc nghiệm 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 100 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

22. Dấu hiệu để nhận biết một quần xã là

A. tập hợp nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau.

B. các quần thể khác loài đó cùng sống trong một không gian xác định, có cùng lịch sử phát triển lâu dài.

C. các quần thể khác loài đó có quan hệ mật thiết và gắn bó với nhau.

D. cả A, B và C.

23. Độ đa dạng của một quần xã được thể hiện ở

A. số lượng cá thể nhiều.

B. mật độ cá thể cao.  

C. số lượng loài phong phú.

D. đầy đủ 3 loại sinh vật: sản xuất, tiêu thụ và phân giải.

24. Dấu hiệu nào sau đây có ở quần xã mà không cổ ở quần thể ?

A. Tỉ lệ giới tính.                                      B. Mật độ.

C. Thành phần nhóm tuổi.                        D. Độ nhiều.

25. Trong quần xã sinh vật, giữa các sinh vật khác loài thường có những mối quan hệ nào sau đây ?

A. Quan hệ hỗ trợ.                                  B. Quan hộ đối địch,

C. Không có mối quan hệ nào.                 D. Cả A và B.

26. Vai trò của khống chế sinh học trong quần xã là gì ?

A. Làm tăng số lượng cá thể trong quần xã.

B. Làm giảm số lượng cá thể trong quần xã.

C. Làm tăng độ nhiều và độ phong phú của quần xã.

Quảng cáo

D. Đảm bảo sự cân bằng sinh học trong quần xã.

27. Một hệ sinh thái bao gồm thành phần nào sau đây ?

A. Thành phần vô sinh.

B. Thành phần hữu sinh.

C. Động vật, thực vật và vi sinh vật.

D. Cả A và B.

28. Sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất trong một chuỗi thức ăn ?

A. Thực vật.                                                  B. Động vật.

C. Vi sinh vật.                                               D. Cả A và B.

22

23

24

25

26

27

28

D

C

D

D

D

D

A