Trang chủ Lớp 9 SBT Sinh lớp 9 Bài tập trắc nghiệm 29, 30, 31, 32, 33, 34 trang 101...

Bài tập trắc nghiệm 29, 30, 31, 32, 33, 34 trang 101 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang...

Bài tập trắc nghiệm 29, 30, 31, 32, 33, 34 trang 101 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

29. Thành phần không sống của hệ sinh thái gồm

A. các chất vô cơ như nước, không khí…

B. các chất mùn bã.

C. các nhân tố khí hậu như : nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.

D. cả A, B và C.

30. Thành phần sống của hệ sinh thái gồm

A. thực vật.                                                          B. động vật.

C. vi sinh vật.                                            D. cả A, B và C.

31. Sinh vật nào sau đây là sinh vật tiêu thụ bậc 1 ?

A. Châu chấu.                                          B. Bò, trâu,

C. Hổ, báo.                                              D. Cả A và B.

32. Sinh vật nào sau đây là sinh vật ăn thịt ?

A. Cây nắp ấm.                                          B. Bò.

C. Cừu.                                                      D. Thỏ.

33. Sinh vật nào sau đây thường là mắt xích cuối cùng của chuỗi thức ăn ?

A. Thực vật.

B. Động vật ăn thực vật.

Quảng cáo

C. Động vật ăn thịt.

D. Vi sinh vật phân giải.

34. Chuỗi và lưới thức ăn trong tự nhiên được hình thành trên cơ sở mối quan hệ nào sau đây ?

A. Quan hệ cạnh tranh về chỗ ở giữa các loài sinh vật.

B. Quan hệ sinh sản giữa các cá thể cùng loài.

C. Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật.

D. Quan hệ hội sinh giữa các loài sinh vật.

29

30

31

32

33

34

D

D

D

A

D

C