Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 44 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 44 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Dung dịch bazo (kiềm) làm dung dịch phenolphtalein từ không màu chuyển sang màu hồng,...

Bài 1 trang 44 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bazo không tan bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit tương ứng với nước, bazo tan bền với nhiệt. Bài 7: Tính chất hoá học của bazơ

Phát biêu nào sau đây là đúng?

A. Bazơ làm dung dịch phenolphtalein từ không màu chuyển sang màu hồng.

B. Bazơ làm giấy quỳ tím hoá xanh.

C. Kiềm là dung dich bazơ tan trong nước.

D. Bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit tương ứng và nuớc.

Dung dịch bazo (kiềm) làm dung dịch phenolphtalein từ không màu chuyển sang màu hồng, quỳ tím hóa xanh.

Quảng cáo

Bazo không tan không làm chuyển màu của phenolphtalein và quỳ tím.

⇒ Phát biểu A, B sai

Bazo không tan bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit tương ứng với nước, bazo tan bền với nhiệt

Ví dụ

\(\eqalign{
& Cu{(OH)_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,CuO\,\,\,\, + \,\,{H_2}O \cr
& 2Fe{(OH)_3}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,3{H_2}O \cr} \)

\(NaOH{\,^{}}\) không phản ứng vì NaOH là bazo tan

⇒ Phát biểu D sai

Kiềm là dung dịch bazo tan trong nước

⇒ Phát biểu C đúng

Đáp án C

Quảng cáo