Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 13 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 13 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Viết các công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :...

Bài 2 trang 13 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Công thức cấu tạo của C2H6 là:. Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Viết các công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :

\(C{H_4},C{H_3}OH,{C_2}{H_6},{C_4}{H_8},{C_4}{H_{10}}.\)

Công thức cấu tạo của CH4 là: 

Quảng cáo

Công thức cấu tạo của CH3OH là: 

Công thức cấu tạo của C2H6 là:

 

Công thức cấu tạo của C4H8 là:

 

Công thức cấu tạo của C4H10 là: