Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 44 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 44 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Bazơ nào sau đây có thể bị nhiệt phân huỷ: canxi hidroxit, đồng hidroxit, natri...

Bài 2 trang 44 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. bari hidroxit: Ba(OH)2. Bài 7: Tính chất hoá học của bazơ

Bazơ nào sau đây có thể bị nhiệt phân huỷ: canxi hidroxit, đồng hidroxit, natri hidroxit, bari hidroxit, sắt (III) hidroxit, magie hidroxit. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng phân huỷ bởi nhiệt của các bazơ đó.

canxi hidroxit: Ca(OH)2

đồng hidroxit: Cu(OH)2

Quảng cáo

natri hidroxit: NaOH

bari hidroxit: Ba(OH)2

sắt (III) hidroxit:  Fe(OH)3

magie hidroxit. Mg(OH)2

Ca(OH)2, NaOH, Ba(OH)2  là các bazo tan, do đó chúng không bị nhiệt phân hủy

Cu(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2bị nhiệt phân hủy theo các phương trình hóa học sau:

\(\eqalign{
& Cu{(OH)_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,CuO\,\, + \,\,{H_2}O \cr
& 2Fe{(OH)_3}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,3{H_2}O \cr
& Mg{(OH)_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,MgO\,\, + \,\,{H_2}O \cr} \)

Quảng cáo