Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 55 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 55 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Chất không phản ứng với axit axetic là...

Bài 2 trang 55 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Bài 45. Axit Axetic

Chất không phản ứng với axit axetic là

A. Cu.             B.\(CaC{O_3}.\)                    

Quảng cáo

C.\(MgO.\)         D. Al.

Cu là kim loại đứng sau hidro, do đó Cu không phản ứng với axit axetic.

CaCO3, MgO, Al phản ứng với axit axetic:

\(\begin{array}{l}CaC{O_3} + 2C{H_3}COOH \to {(C{H_3}COO)_2}Ca + C{O_2} + {H_2}O\\MgO + 2C{H_3}COOH \to {(C{H_3}COO)_2}Mg + {H_2}O\\2Al + 6C{H_3}COOH \to 2{(C{H_3}COO)_3}Al + 3{H_2}\end{array}\)

Đáp án A.

Quảng cáo