Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 6 trang 49 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 6 trang 49 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Tính m....

Bài 6 trang 49 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Lời giải chi tiết Bài 44. Rượu Etylic

Đốt cháy hoàn toàn 23 gam rượu etylic, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa.

a) Tính m.

b) Tính thể tích không khí (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng để đốt cháy hết lượng rượu trên. Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.

Quảng cáo

\({n_{{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{23}}{{46}} = 0,5\,mol\)

Đốt cháy rượu etylic:

\(\begin{array}{l}{C_2}{H_5}OH + 3{O_2} \to 2C{O_2} + 3{H_2}O({t^0})\,\,\,\,\,(1)\\\,\,\,0,5 \to \,\,\,\,\,\,\,\,1,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,(1)\,\, \to \left\{ \begin{array}{l}{n_{C{O_2}}} = 1\,mol\\{n_{{O_2}}} = 1,5\,mol\end{array} \right.\end{array}\)

Hấp thụ sản phẩm cháy (CO2, H2O) vào nước vôi trong dư:

\(\begin{array}{l}C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\,\,\,(2)\\1 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,\,(2)\,\, \to {n_{CaC{O_3}}} = 1\,mol\\a)m = {m_{CaC{O_3}}} = 100.1 = 100\,gam\\b){V_{{O_2}}} = 1,5.22,4 = 33,6\,l\end{array}\)

Thể tích không khí cần dùng là: \({V_{kk}} = \dfrac{{100}}{{20}}.{V_{{O_2}}} = \dfrac{{100}}{{20}}.33,6 = 168\,l\)

Quảng cáo