Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - học Toán 9 Thử tài bạn 5 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán...

Thử tài bạn 5 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai để tính...

Chia sẻ
3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Thử tài bạn 5 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Giải bài tập Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai để tính :

Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai để tính : \(\sqrt {8,1} .\sqrt {100} .\sqrt {0,9} .\)

Quảng cáo

Ta có: \(\sqrt {8,1} .\sqrt {100} .\sqrt {0,9}  = \sqrt {8,1.100.0,9}  = \sqrt {8,1.10.10.0,9}  = \sqrt {81.9}  = \sqrt {{9^2}{{.3}^2}}  = \left| {9.3} \right| = 27.\)Chia sẻ