Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - học Toán 9 Thử tài bạn 3 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán...

Thử tài bạn 3 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Tìm điều kiện có nghĩa của các căn thức bậc hai sau...

Chia sẻ
2.Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức – Thử tài bạn 3 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Giải bài tập Tìm điều kiện có nghĩa của các căn thức bậc hai sau :

Tìm điều kiện có nghĩa của các căn thức bậc hai sau :

\(\sqrt {2x} ;\sqrt {4x + 3} ;\sqrt {2 – 3x} ;\sqrt {2{x^2} + 1} ;\sqrt {\dfrac{{ – 3}}{{2x + 4}}} ;\dfrac{{x – 5}}{{\sqrt { – 4x} }}.\)

\(\sqrt {2x} \) xác định \( \Leftrightarrow 2x \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 0.\)

\(\sqrt {4x + 3} \)xác định \( \Leftrightarrow 4x + 3 \ge 0 \Leftrightarrow 4x \ge  – 3 \Leftrightarrow x \ge  – \dfrac{3}{4}.\)

\(\sqrt {2 – 3x} \) xác định \( \Leftrightarrow 2 – 3x \ge 0 \Leftrightarrow  – 3x \ge  – 2 \Leftrightarrow x \le \dfrac{2}{3}.\)

Quảng cáo

\(\sqrt {2{x^2} + 1} \) xác định \( \Leftrightarrow 2{x^2} + 1 \ge 0\)

Vì \(2{x^2} \ge 0\;\forall x \in R \Rightarrow 2{x^2} + 1 > 0\;\forall x \in R \Rightarrow \sqrt {2{x^2} + 1} \) luôn xác định với mọi \(x \in R.\)

\(\sqrt {\dfrac{{ – 3}}{{2x + 4}}} \) xác định \( \Leftrightarrow \dfrac{{ – 3}}{{2x + 4}} \ge 0 \Leftrightarrow 2x + 4 < 0\;\;\left( {do\; – 3 < 0} \right)\)

\( \Leftrightarrow 2x <  – 4 \Leftrightarrow x <  – 2.\)

\(\dfrac{{x – 5}}{{\sqrt { – 4x} }}\) xác định \( \Leftrightarrow  – 4x > 0 \Leftrightarrow x < 0.\)Chia sẻ