Tài liệu Dạy - học Toán 9

Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - học Toán 9
Hoạt động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Cho hình chữ nhật có...
Cho hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng 13, một cạnh có  độ dài bằng x. Hãy tính độ dài cạnh còn lại.
Hoạt động 3 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1:Sắp xếp các số
a) Sắp xếp các số \(16;36;25\) theo thứ tự tăng dần, sau đó tính và sắp xếp các căn bậc hai số học của chúng cũng theo thứ tự tăng dần. Hãy rút ra kết luận.
Thử tài bạn 5 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Áp dụng quy tắc...
Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai để tính : \(\sqrt {8,1} .\sqrt {100} .\sqrt {0,9} .\)
Thử tài bạn 6 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Tính
Tính :   a) \(\sqrt {\dfrac{{25}}{{64}}} \); 

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy viết và biểu diễn lên trục số tập nghiệm...
1. Bất phương trình một ẩn - Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập...
Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Đĩa cân bên phải có khối lượng là 7...
1. Bất phương trình một ẩn - Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập...
Bài tập 16 trang 42 Dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -2x > 4x. Hỏi x là số dương hay âm ?
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 16 trang...
Bài tập 17 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho x < y. Chứng tỏ:
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 17 trang...
Bài tập 15 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -3x > -2x. Hỏi x là số dương hay...
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 15 trang...