Trang chủ Lớp 9 Vở bài tập Hoá học 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK trang 65 Vở bài...

Câu 3 phần bài tập học theo SGK trang 65 Vở bài tập hoá 9: Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại...

Chia sẻ
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 65 Vở bài tập hoá 9. Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiều hoạt động hoá học giảm dần):. Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

Có \(4\) kim loại: \(A, B, C, D\) đứng sau \(Mg\) trong dãy hoạt động hoá học. Biết rằng :

a) \(A\) và \(B\) tác dụng với dung dịch \(HCl\) giải phóng khí hiđro.

b) \(C\) và \(D\) không có phản ứng với dung dịch \(HCl\).

c) \(B\) tác dụng với dung dịch muối của \(A\) và giải phóng \(A\).

d) \(D\) tác dụng được với dung dịch muối của \(C\) và giải phóng \(C\).

Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiều hoạt động hoá học giảm dần):

A) \(B, D, C, A\);                      b) \(D, A, B, C\) ;          

c) \(B, A, D, C\) ;                     d) \(A, B, C, D\) ;          

Quảng cáo

e) \(C, B, D, A\).

Xem lại lý thuyết về dãy hoạt động hóa học của kim loại Tại đây

\(В\) tác dụng với muối của \(A\), suy ra \(B\) hoạt động hóa học mạnh hơn \(A\).

\(D\) tác dụng với muối của \(C\), suy ra \(D\) hoạt động hóa học mạnh hơn \(C\).

Vì \(A\) và \(B\) tác dụng với dung dịch \(HCl\) giải phóng khí hiđro nên \(В, A\) đứng trước \(H\), \(C\) và \(D\) không có phản ứng với dung dịch \(HCl\) nên \(D, С\) đứng sau \(H\).

Dãy các kim loại trên xếp từ trái, sang phải theo chiều hoạt động hóa học giảm dần là: \(В    ,      A    ,     D ,        С\)

Đáp án đúng: c)Chia sẻ