Trang chủ Lớp 9 Vở bài tập Hoá học 9 Câu 7* phần bài tập học theo SGK trang 67 Vở bài...

Câu 7* phần bài tập học theo SGK trang 67 Vở bài tập hoá 9: Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại...

Câu 7* phần bài tập học theo SGK – Trang 67 Vở bài tập hoá 9. Gọi x , у là số mol của Al, Fe.. Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

Cho 0,83 gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2S04 loãng, dư. Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ở đktc.

a) Viết các phương trình hoá học.

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hổn hợp ban đầu.

a) Viết PTHH xảy ra

 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

 x                                               1,5x      (mol)

Fe +  H2SO4 → FeSO4 + H2

y →                                   y (mol)

b) Gọi x , у là số mol của Al, Fe. 

Giải hệ 2 ẩn 2 phương trình: 

\(\left\{ \begin{gathered}
\sum {{n_{{H_2}}} = 1,5x + y = 0,025\,} \hfill \\
\sum {{m_{(Fe + Al)}} = 27x + 56y = 0,83} \hfill \\ 
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = ? \hfill \\
y = ? \hfill \\ 
\end{gathered} \right.\)

Tính toán dựa vào số mol của Fe, Al tìm được 

Quảng cáo
Đang tải...

Số mol khí thoát ra H2 = 0,56: 22,4 = 0,025 mol.

Gọi x , у là số mol của Al, Fe.

a) Phương trình hóa học:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe +  H2SO4 → FeSO4 + H2

 

b) Thành phần % các chất trong hỗn hợp 

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

 x                                               1,5x      (mol)

Fe +  H2SO4 → FeSO4 + H2

y →                                   y (mol)

Theo khối lượng hỗn hợp và mol Hta có hệ phương trình:

\( \left\{\begin{matrix} 27x+56y=0,83\\ 1,5x+y=0,025 \end{matrix}\right.\)

Giải ra ta có: x = y = 0,01 = nAl = nFe 

%Al = \( \frac{0,01.27}{0,83}\).100% = 32,53% ;

%Fe = 100 – 32,53 = 67,47%