Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10 Bài 2 trang 43 sgk sách Địa 10, Bài 2. Hãy nêu...

Bài 2 trang 43 sgk sách Địa 10, Bài 2. Hãy nêu sự phân bố các khối khí và các frông theo trình tự từ cực Bắc tới cực Nam của Trái Đất....

Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất – Bài 2 trang 43 sgk địa lí 10. Bài 2. Hãy nêu sự phân bố các khối khí và các frông theo trình tự từ cực Bắc tới cực Nam của Trái Đất.

Bài 2. Hãy nêu sự phân bố các khối khí và các frông theo trình tự từ cực Bắc tới cực Nam của Trái Đất.

Lời giải.

– Khối khí bắc cực rất lạnh (A).
– Frông địa cực (FA).
– Khối khí ôn đới lạnh (P).
– Frông ôn đới (FP).
– Khối khí chí tuyến rất nóng (T).
– Khối khí xích đạo nóng ẩm (E).
– Khối khí chí tuyến rất nóng (T).
– Frông ôn đới (FP).
– Khối khí ôn đới lạnh (P).
– Frông địa cực (FA).
– Khối khí nam cực rất lạnh (A).