Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10 Câu hỏi lý thuyết 4 trang 43 Địa 10-, Quan sát hình...

Câu hỏi lý thuyết 4 trang 43 Địa 10-, Quan sát hình 11.4 ( trang 43), hãy phân tích mối quan hệ: giữa hướng phơi của sườn núi với góc nhập xạ...

Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất – Câu hỏi lý thuyết 4 – SGK Trang 43 Địa lí 10-. Quan sát hình 11.4 (SGK trang 43), hãy phân tích mối quan hệ: giữa hướng phơi của sườn núi với góc nhập xạ và lượng nhiệt nhận được.

Quan sát hình 11.4 (SGK trang 43), hãy phân tích mối quan hệ: giữa hướng phơi của sườn núi với góc nhập xạ và lượng nhiệt nhận được.

Trả lời

Sườn núi ngược với chiều của ánh sáng Mặt Trời thường có góc nhập xạ lớn và lượng nhiệt nhận được cao hơn. Sườn núi cùng chiều với ánh sáng Mặt Trời, thường có góc chiếu sáng nhỏ hơn và lượng nhiệt nhận được thấp hơn.