Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10 Bài 3 trang 43 sgk sách Địa 10, Bài 3. Dựa vào...

Bài 3 trang 43 sgk sách Địa 10, Bài 3. Dựa vào bảng 11 và hình 11.3, trình bày và giải thích sự thay đổi biên độ nhiệt độ trung bình năm theo...

Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất – Bài 3 trang 43 sgk địa lí 10. Bài 3. Dựa vào bảng 11 và hình 11.3, trình bày và giải thích sự thay đổi biên độ nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ, theo vị trí gần hay xa đại dương.

Bài 3. Dựa vào bảng 11 và hình 11.3, trình bày và giải thích sự thay đổi biên độ nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ, theo vị tri gần hay xa đại dương. 

Lời giải.

– Càng lên vĩ độ cao, biên độ nhiệt độ năm càng lớn. Nguyên nhân càng lên vĩ độ cao chênh lệch góc chiếu sáng và chênh lệch thời gian chiếu sáng (ngày và đêm) trong năm càng lớn. ở vĩ độ cao, mùa hạ góc chiếu sáng lớn và thời gian chiếu sáng dài (gần tới 6 tháng ở cực); mùa đông góc chiếu sáng nhỏ dần tới 0 độ, thời gian chiếu sáng ít dần (tới 6 tháng đêm ở địa cực)
– Càng xa đại dương biên độ nhiệt độ năm càng lớn, do tính chất lục địa tăng dần.