Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10 Câu hỏi lý thuyết 3 – SGK Trang 101 Địa 10-, Dựa...

Câu hỏi lý thuyết 3 – SGK Trang 101 Địa 10-, Dựa vào sơ đồ trên, em hãy phân biệt các bộ phận của cơ cấu nền kinh tế...

Cơ cấu nền kinh tế – Câu hỏi lý thuyết 3 – SGK Trang 101 Địa lí 10-. Dựa vào sơ đồ trên, em hãy phân biệt các bộ phận của cơ cấu nền kinh tế

Dựa vào sơ đồ trên, em hãy phân biệt các bộ phận của cơ cấu nền kinh tế?

–     Cơ cấu ngành kinh tế: bao gồm các ngành nông- lâm- ngư nghiệp, công nghiệp- xây dựng và dịch vụ

–     Cơ cấu thành phần kinh tế: bao gồm khu vực kinh tế trong nước (ví dụ, ở Việt Nam gồm có: kinh tế Nhà nước, kinh tế ngoài Nhà nước như kinh tế tập thể kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể) và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Advertisements (Quảng cáo)

–     Cơ cấu lãnh thổ: ứng với mồi cấp phân công lao động lãnh thổ sẽ có các cơ cấu lãnh thổ khác nhau: toàn cầu, khu vực (ASEAN, EU, châu Á – Thái Bình Dương…), quốc gia, vùng (ví dụ: Việt Nam có 7 vùng kinh tế).