Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10 Câu hỏi lý thuyết 4 – SGK Trang 101 Địa 10-, Dựa...

Câu hỏi lý thuyết 4 – SGK Trang 101 Địa 10-, Dựa vào bảng 26 (SGK trang 101), hãy nhận xét về cơ cấu ngành và sự chuyển dịch cơ cấu ngành...

Cơ cấu nền kinh tế – Câu hỏi lý thuyết 4 – SGK Trang 101 Địa lí 10-. Dựa vào bảng 26 (SGK trang 101), hãy nhận xét về cơ cấu ngành và sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo nhóm nước và ở Việt Nam

Dựa vào bảng 26 (SGK trang 101), hãy nhận xét về cơ cấu ngành và sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo nhóm nước và ở Việt Nam

–      Về cơ cấu GDP (năm 2004): các nước phát triển, các nước đang phát triển Việt Nam có tỉ trọng GDP của ngành dịch vụ là cao nhất, tiếp theo là tỉ trọng; của ngành công nghiệp – xây dựng và thấp nhất là tỉ trọng của ngành nông – lâm – ngư nghiệp .

–     Trong giai đoạn 1990 – 2004, cơ cấu GDP theo ngành ở các nhóm nước và Việt Nam có sự thay đổi.

+ Các nước phát triển: giảm tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng và tăng tỉ trọng ngành dịch vụ (dẫn chứng).

Advertisements (Quảng cáo)

+ Các nước đang phát triển: giám tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp; tăng tỉ trọng ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ (dẩn chứng).

+ Việt Nam: giảm tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp; tăng tỉ trọng ngành công nghiệp – xây dựng; tỉ trọng ngành dịch vụ giữ ở mức ổn định (dẩn chứng).