Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 10 trang 191 SGK Hóa 10 Nâng cao: Nung 81,95 g...

Bài 10 trang 191 SGK Hóa 10 Nâng cao: Nung 81,95 g hỗn hợp gồm KCl, KNO3 và KClO3 (xúc tác thích hợp) đến khi khối lượng không đổi. Sản phẩm khí...

Bài 46: Luyện tập chương 6 – Bài 10 trang 191 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Nung 81,95 g hỗn hợp gồm KCl, KNO3 và KClO3 (xúc tác thích hợp) đến khi khối lượng không đổi. Sản phẩm khí sinh ra tác dụng với hiđro, thu được 14,4 g H2O. Sản phẩm rắn sinh ra được hòa tan trong nước rồi xử lí dung dịch này bằng dung dịch AgNO3, sinh ra 100,45 g AgCl kết tủa.

Nung 81,95 g hỗn hợp gồm KCl, KNO3 và KClO3 (xúc tác thích hợp) đến khi khối lượng không đổi. Sản phẩm khí sinh ra tác dụng với hiđro, thu được 14,4 g H2O. Sản phẩm rắn sinh ra được hòa tan trong nước rồi xử lí dung dịch này bằng dung dịch AgNO3, sinh ra 100,45 g AgCl kết tủa.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Xác định khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

a) KClO3 và KNO3 bị nhiệt phân.

\(\eqalign{  & 2KCl{O_3}\,\,\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow \,\,2KCl + 3{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\, \to \,\,1,5x  \cr  & 2KN{O_3}\,\,\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow \,\,2KN{O_2} + {O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right)  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,y\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,5y  \cr  & 2{H_2} + {O_2}\,\, \to \,\,2{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 3 \right)  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,4\,\, \leftarrow \,\,0,8  \cr  & KCl + AgN{O_3}\,\, \to \,\,AgCl \downarrow  + KN{O_3}\,\,\,\,\,\,\left( 4 \right)  \cr  & \,0,7\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,\,\,\,0,7 \cr} \)

Quảng cáo

b) Số mol H2O 0,8 mol; số mol AgCl 0,7 mol.

Đặt số mol KClO3, KNO3 và KCl lần lượt là x mol, y mol và z mol

\( \Rightarrow 122,5x + 101y + 74,5z = 81,95\,\,\,\left( * \right)\)

Từ (1), (2) và (3) \( \Rightarrow 1,5x + 0,5y = 0,4\,\,\left( {**} \right)\)

Từ (4) \( \Rightarrow {n_{KCl}} = 0,7 = x + z\,\,\left( {***} \right)\)

Giải hệ (*), (**), (***) ta được \(x = y = 0,2, z = 0,5\).

Vậy \({m_{KCl{O_3}}} = 24,5\,gam;\)

       \({m_{KN{O_3}}} = 20,2\,gam\)

       \({m_{KCl}} = 37,25\,gam.\)

Quảng cáo