Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10 Bài 3 trang 41 môn Hóa 10, Những nguyên tố thuộc nhóm...

Bài 3 trang 41 môn Hóa 10, Những nguyên tố thuộc nhóm A...

Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học. Bài 3 trang 41 sgk hóa học 10. Những nguyên tố thuộc nhóm A

3. Những nguyên tố thuộc nhóm A nào là các nguyên tố s, nguyên tố p ? Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố s và p khác nhau thế nào ?

– Các electron hóa trị của các nguyên tố thuộc nhóm IA, IIA là electron s. Các nguyên tố đó được gọi là nguyên tố s.

– Các electron hóa trị của các nguyên tố thuộc nhóm IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA là các electron s và p. Các nguyên tố đó được gọi là nguyên tố p.

– Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố s là 1 và 2. Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố p là 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Advertisements