Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10 Bài 7 trang 41 sgk Hóa 10, Một số nguyên tố có...

Bài 7 trang 41 sgk Hóa 10, Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:...

Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học. Bài 7 trang 41 sgk hóa học 10. Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:

Advertisements

7. Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:

1s22s22p4;                                   1s22s22p3;

1s22s22p63s23p1;                           1s22s22p63s23p5.

a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tử.

b) Hãy xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

a) – 1s22s22p4                           ; Số electron hóa trị là 6.

   – 1s22s22p3                            ; Số electron hòa trị là 5.

Quảng cáo - Advertisements

   – 1s22s22p63s23p1                 ; Số electron hòa trị là 3.

   – 1s22s22p63s23p5                 ; Số electron hòa trị là 7.

b)

   – 1s22s22p4                            ; Nguyên tố thuộc chu kì 2 nhóm VIA.

   – 1s22s22p3                            ; Nguyên tố thuộc chu kì 2 nhóm VA.

   – 1s22s22p63s23p1                 ; Nguyên tố thuộc chu kì 3 nhóm IIIA.

   – 1s22s22p63s23p5                 ; Nguyên tố thuộc chu kì 3 nhóm VIIA.

       

Advertisements