Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10 Bài 6 trang 41 sgk Hóa 10, Một nguyên tố ở chu...

Bài 6 trang 41 sgk Hóa 10, Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA...

Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học. Bài 6 trang 41 sgk hóa học 10. Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA

Advertisements (Quảng cáo)

6. Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hỏi:

a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp electron ngoài cùng ?

b) Các electron ngoài cùng nằm ở lớp electron thứ mầy ?

c) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố trên.

a) Nguyên tử của nguyên tố có 6 electron ở lớp ngoài cùng.

b) Cấu hình electron lớp ngoài cùng nằm ở lớp thứ ba.

c) Cấu hình electron của nguyên tố: 1s22s22p63s23p4.