Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 40 SGK Sinh 10 Nâng cao:Trình bày cấu trúc...

Câu 1 trang 40 SGK Sinh 10 Nâng cao:Trình bày cấu trúc phân tử tARN...

Câu 1 trang 40 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 11: Axit nuclêic (tiếp theo).

Quảng cáo

Trình bày cấu trúc phân tử tARN.

Phân tử tARN là một mạch pôliribônuclêôtit gồm từ 80 – 100 đơn phân quấn trở lại ở một đầu, có đoạn các cặp bazơ liên kết theo nguyên tắc bổ sung (A-U, G-X). Mỗi phân tử tARN có một đầu mang axit amin, một đầu mang bộ ba đối mã (một trong các thuỳ tròn) và đầu mút tự do (hình bên).

Quảng cáo