Sinh lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao
Câu 12 trang 164 Sinh 10: ADN được prôtêin bao lại thành phagơ hoàn chỉnh diễn ra ở giai...
ADN được prôtêin bao lại thành phagơ hoàn chỉnh diễn ra ở giai đoạn nào ?
Câu 11 trang 164 Sinh10 Nâng cao: Bao đuôi của phagơ co lại đẩy bộ gen vào tế bào...
Bao đuôi của phagơ co lại đẩy bộ gen vào tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn nào ?
Câu 10 trang 163 Sinh lớp 10 Nâng cao: Sự hình thành ADN và prôtêin của phagơ diễn ra...
Sự hình thành ADN và prôtêin của phagơ diễn ra ở giai đoạn nào ?
Câu 9 trang 163 SGK Sinh 10 Nâng cao: Phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ nhờ thụ...
Phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể của tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn nào ?
Câu 8 trang 163 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục số lượng tế bào...
Trong nuôi cấy không liên tục số lượng tế bào vi khuẩn chết vượt số tế bào mới được tạo thành ở pha nào ?
Câu 7 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục tốc độ sinh...
Trong nuôi cấy không liên tục tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn giảm dần ở pha nào ?
Câu 6 trang 163 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục vi khuẩn trao đổi...
Trong nuôi cấy không liên tục vi khuẩn trao đổi chất diễn ra mạnh nhất ở pha nào ?
Câu 5 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn bắt...
Trong nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn bắt đầu sinh trưởng ở pha nào ?
Câu 4 trang 162 Sinh 10 Nâng cao: Vi sinh vật hoá dị dưỡng cần nguồn năng lượng và...
Vi sinh vật hoá dị dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ :
Câu 3 trang 162 SGK Sinh 10 Nâng cao: Vi sinh vật hoá tự dưỡng cần nguồn năng lượng...
Vi sinh vật hoá tự dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ :

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy viết và biểu diễn lên trục số tập nghiệm...
1. Bất phương trình một ẩn - Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập...
Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Đĩa cân bên phải có khối lượng là 7...
1. Bất phương trình một ẩn - Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập...
Bài tập 16 trang 42 Dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -2x > 4x. Hỏi x là số dương hay âm ?
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 16 trang...
Bài tập 17 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho x < y. Chứng tỏ:
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 17 trang...
Bài tập 15 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -3x > -2x. Hỏi x là số dương hay...
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 15 trang...