Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2 trang 80 SGK Sinh 10 Nâng cao: Phân biệt đường...

Câu 2 trang 80 SGK Sinh 10 Nâng cao: Phân biệt đường phân với chu trình Crep về Vị trí xảy ra, nguyên liệu...

Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 23: Hô hấp tế bào.

Phân biệt đường phân với chu trình Crep về : vị trí xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm tạo ra và năng lượng.

Phân biệt đường phân với chu trình Crep:

Các quá trình

Vị trí

Nguyên liệu

Sản phẩm

Năng lượng

Đường phân

Quảng cáo

Chất tế bào

Glucôzơ

Axit piruvic (C3H4O3)

ATP và NADH

Chu trình Crep

Chất nền của ti thể

Axit piruvic

Axêtyl- CoA và CO2

ATP

NADH và FADH2

Quảng cáo