Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 3 trang 59 SGK Sinh 10 Nâng cao: Điều nào dưới...

Câu 3 trang 59 SGK Sinh 10 Nâng cao: Điều nào dưới đây không phải là chức năng của bộ máy Gôngi ?...

Câu 3 trang 59 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 16: Tế bào nhân thực (tiếp theo).

Chọn phương án đúng. Điều nào dưới đây không phải là chức năng của bộ máy Gôngi ?

a) Gắn thêm đường vào prôtêin

Quảng cáo

b) Tổng hợp lipit

c) Bao gói các sản phẩm tiết

d) Tạo ra glicôlipit

e) Tổng hợp pôlisacarit từ các đường đơn

Đáp án : b và d.

Quảng cáo