Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 13 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cặp điểm...

Bài 13 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cặp điểm nào là các tiêu điểm của elip?...

Cặp điểm nào là các tiêu điểm của elip?. Bài 13 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao – Bài tập trắc nghiệm

Cặp điểm nào là các tiêu điểm của elip \((E):{{{x^2}} \over 5} + {{{y^2}} \over 4} = 1?\)

Quảng cáo

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,{F_{1,2}} = \left( { \pm 1;0} \right); \cr
& (B)\,\,\,{F_{1,2}} = \left( { \pm 3;0} \right); \cr
& (C)\,\,\,{F_{1,2}} = \left( {0; \pm 1} \right); \cr
& (D)\,\,\,{F_{1,2}} = \left( {1; \pm 2} \right). \cr} \)

Ta có: \(a = \sqrt 5 \,\,\,b = 2\,\,\, \Rightarrow \,\,c = \sqrt {{a^2} – {b^2}}  = \sqrt {5 – 4}  = 1\)

Chọn (A).

Quảng cáo