Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 14 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao, Elip sau...

Bài 14 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao, Elip sau có tâm sai bằng bao nhiêu?...

Elip sau có tâm sai bằng bao nhiêu?. Bài 14 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao – Bài tập trắc nghiệm

Elip \((E):{{{x^2}} \over 9} + {{{y^2}} \over 4} = 1\) có tâm sai bằng bao nhiêu?

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,e = {3 \over 2} \cr
& (B)\,\,\,e = – {{\sqrt 5 } \over 3} \cr
& (C)\,\,\,e = {2 \over 3} \cr
& (D)\,\,\,e = {{\sqrt 5 } \over 3} \cr} \)                                     

Quảng cáo

Ta có \(a = 3\,\,\,b = 2\,\,c = \sqrt {{a^2} – {b^2}}  = \sqrt {9 – 4}  = \sqrt 5 \)

\(\Rightarrow \,\,e = {c \over a} = {{\sqrt 5 } \over 3}\)

Chọn (D).

Quảng cáo