Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 14 trang 17 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng...

Bài 14 trang 17 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao, Vectơ đối của vectơ...

Vectơ đối của vectơ…. Bài 14 trang 17 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao – Bài 3. Hiệu của hai vectơ

Bài 14

a) Vectơ đối của vectơ \( – \overrightarrow a \) là vectơ nào?

b) Vectơ đối của vectơ \(\overrightarrow 0 \) là vectơ nào?

Quảng cáo

c) Vectơ đối của vectơ \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b \) là vectơ nào?

a) Vectơ đối của vectơ \( – \overrightarrow a \) là vectơ \( – ( – \overrightarrow a ) = \overrightarrow a \).

b) Vectơ đối của vectơ \(\overrightarrow 0 \) là vectơ \(\overrightarrow 0 \).

c) Vectơ đối của vectơ \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b \) là vectơ \( – \left( {\overrightarrow a  + \overrightarrow b } \right) =  – \overrightarrow a  – \overrightarrow b \)

Quảng cáo