Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao, Phương trình...

Bài 3 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao, Phương trình nào là phương trình tham số của đường thẳng...

Phương trình nào là phương trình tham số của đường thẳng. Bài 3 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao – Bài tập trắc nghiệm

Phương trình nào là phương trình tham số của đường thẳng \(x-y+3=0\)

Quảng cáo

\(\eqalign{
& (A)\,\,\left\{ \matrix{
x = t \hfill \cr
y = 3 + t \hfill \cr} \right. \cr
& (B)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 3 \hfill \cr
y = t \hfill \cr} \right. \cr
& (C)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 2+t \hfill \cr
y =1+ t \hfill \cr} \right. \cr
& (B)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = t \hfill \cr
y =3- t \hfill \cr} \right. \cr} \)                                           

Đặt x=t thì y=t+3.

Chọn (A).

Quảng cáo