Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 46 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao, Xác định...

Bài 46 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao, Xác định miền nghiệm của các hệ bất phương trình hai ẩn...

Xác định miền nghiệm của các hệ bất phương trình hai ẩn. Bài 46 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Advertisements (Quảng cáo)

Xác định miền nghiệm của các hệ bất phương trình hai ẩn

a) 

\(\left\{ \matrix{
x – y > 0 \hfill \cr
x – 3y \le – 3 \hfill \cr
x + y > 5 \hfill \cr} \right.\)

b) 

\(\left\{ \matrix{
3x – 2y – 6 \ge 0 \hfill \cr
2(x – 1) + {{3y} \over 2} \le 4 \hfill \cr
x \ge 0 \hfill \cr} \right.\)

Đáp án

a) Ta có:

\(\left\{ \matrix{
x – y > 0 \hfill \cr
x – 3y \le – 3 \hfill \cr
x + y > 5 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x – y > 0 \hfill \cr
x – 3y + 3 \le 0 \hfill \cr
x + y – 5 > 0 \hfill \cr} \right.\)

                   

b) Ta có:

\(\left\{ \matrix{
3x – 2y – 6 \ge 0 \hfill \cr
2(x – 1) + {{3y} \over 2} \le 4 \hfill \cr
x \ge 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
3x – 2y – 6 \ge 0 \hfill \cr
4x + 3y – 12 \le 0 \hfill \cr
x \ge 0 \hfill \cr} \right.\) 

Lần lượt vẽ các đường thẳng:

\(3x + 2y – 6 = 0\)

\(4x + 3y – 12 = 0\)

\(x = 0\)