Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 54 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao, Giải và...

Bài 54 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao, Giải và biện luận phương trình: m(mx – 1) = x + 1...

Giải và biện luận phương trình: m(mx – 1) = x + 1. Bài 54 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài tập ôn tập chương 3

Giải và biện luận phương trình: \(m(mx – 1) = x + 1\)

Ta có:

Quảng cáo

\(m(mx – 1) = x + 1  ⇔ (m^2– 1)x = m + 1\)

+ Nếu \(m ≠ ± 1\) thì phương trình có nghiệm:

\(x = {{m + 1} \over {{m^2} – 1}} = {1 \over {m – 1}};\,\,\,S = {\rm{\{ }}{1 \over {m – 1}}{\rm{\} }}\)

+ Nếu \(m = 1\) thì (1) thành \(0x = 2; S = Ø\)

+ Nếu \(m = -1\) thì (1) thành \(0x = 0; S =\mathbb R\)

Quảng cáo