Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 126 SGK Vật lý 10 Nâng cao, Điều kiện...

Bài 1 trang 126 SGK Vật lý 10 Nâng cao, Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ ba lực tác dụng lên cùng một vật rắn là cân bằng ?...

Bài 27 : Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song – Bài 1 trang 126 SGK Vật lý 10 Nâng cao. Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ ba lực tác dụng lên cùng một vật rắn là cân bằng ?

Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ ba lực tác dụng lên cùng một vật rắn là cân bằng ?

A. Ba lực đồng quy.

Quảng cáo

B. Ba lực đồng phẳng.

C. Ba lực đồng phẳng và đồng quy.

D. Hợp lực của hai trong ba lực cân bằng với lực thứ ba.

Chọn D

Quảng cáo