Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 125 SGK Vật lý 10 Nâng Cao, Trọng tâm...

Câu C1 trang 125 SGK Vật lý 10 Nâng Cao, Trọng tâm O của vòng nhẫn ở đâu ?...

Bài 27 : Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song – Câu C1 trang 125 SGK Vật lý 10 Nâng Cao. Trọng tâm O của vòng nhẫn ở đâu ?

Trọng tâm O của vòng nhẫn ở đâu ?

Trọng tâm G của vòng nhẫn trùng với tâm O của vòng nhẫn.

Quảng cáo