Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 266 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Tìm...

Bài 2 trang 266 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Tìm hệ số...

Bài 54: Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn – Bài 2 trang 266 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao . Tìm hệ số

Tìm hệ số căng bề mặt của nước nếu ống mao dẫn có đường kính là 1,0 mm và mực nước trong ống dâng cao 32,6 mm

Quảng cáo

d= 1,0 (mm) = \({10^{ – 3}}\) m; h=32,6 mm = 32,6.\({10^{ – 3}}\) (m) ;\(\rho = {10^3}\)(kg/\({m^3}\))

\(\sigma  = {{h\rho gd} \over 4} = {{32,{{6.10}^{ – 3}}{{.10}^3}.9,{{8.10}^{ – 3}}} \over 4} = 0,08(N/m)\)

 Baitapsgk.com