Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 205 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Tiết...

Bài 3 trang 205 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Tiết diện động mạch...

Bài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li – Bài 3 trang 205 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao . Tiết diện động mạch

Tiết diện động mạch chủ của người là 3cm2, tốc độ máu từ tim ra là 30cm/s. Tiết diện của mỗi mao mạch là

3.10-7cm2; tốc độ máu trong mao mạch là 0,05cm/s . Hỏi người phải có bao nhiêu mao mạch ?

Quảng cáo

Gọi n là số mao mạch . Lưu lượng máu trong động mạch chủ bằng tổng lưu lượng máu trong n mao mạch nên

\(n.v.S = {v_0}.{S_0} \Rightarrow n = {{{v_0}.{S_0}} \over {vS}} = {{30.3} \over {0,{{05.3.10}^{ – 7}}}}=6.10^9\)

 Baitapsgk.com

Quảng cáo