Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Vẽ quỹ...

Bài 4 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Vẽ quỹ đạo của vật trong bài tập trên cho trường hợp...

Bài 18 : Chuyển động của vật bị ném – Bài 4 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Vẽ quỹ đạo của vật trong bài tập trên cho trường hợp

Vẽ quỹ đạo của vật trong bài tập trên cho trường hợp \(\alpha  = {45^0}\).

Quảng cáo

\(\eqalign{  & \alpha  = {45^0}\,;\,{v_0} = 10\,m/s\,;\,g = 10\,m/{s^2};  \cr  & y = {{ – g{x^2}} \over {2v_0^2{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha }} + \left( {tg\alpha } \right)x\, =  – 0,1{x^2}\, + x\,(m) \cr} \)

Bảng biến thiên

Quảng cáo