Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 99 SGK Vật lý 10 Nâng Cao, Trong thí...

Câu C1 trang 99 SGK Vật lý 10 Nâng Cao, Trong thí nghiệm ở Hình 22.3 có do một vật cụ thể nào tác dụng vào A theo chiều AO không ?...

Bài 22 : Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng giảm mất trọng lượng – Câu C1 trang 99 SGK Vật lý 10 Nâng Cao. Trong thí nghiệm ở Hình 22.3 có do một vật cụ thể nào tác dụng vào A theo chiều AO không ?

Trong thí nghiệm ở Hình 22.3 \(\overrightarrow {{F_{ht}}} \) có do một vật cụ thể nào tác dụng vào A theo chiều AO không ?

Quảng cáo

Trong Hình 22.3, \(\overrightarrow {{F_{ht}}} \) không phải do một vật cụ thể nào tác dụng vào A theo chiều AO mà nó hợp của hai lực \(\overrightarrow P \,và\,\overrightarrow Q :\,\overrightarrow {{F_{ht}}}  = \overrightarrow P  + \overrightarrow Q \)