Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 11 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Giá...

Câu C2 trang 11 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Giá trị đại số ∆x của vectơ độ dời có nói lên đầy đủ các yếu tố của vectơ độ...

Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều – Câu C2 trang 11 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Giá trị đại số ∆x của vectơ độ dời có nói lên đầy đủ các yếu tố của vectơ độ dời không ?

Giá  trị đại số ∆x của vectơ độ dời có nói lên đầy đủ các yếu tố của vectơ độ dời không ?

Giải :

Quảng cáo

Trong chuyển động thẳng giá trị đại số ∆x của vectơ độ dời đã thể hiện được đầy đủ các yếu tố của vectơ độ dời \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}} \)

Phương của \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}} \) là phương của quỹ đạo đã biết

\({\rm{\Delta x > 0}}\) thì \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}} \) cùng chiều dương

\({\rm{\Delta x < 0}}\) thì \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}}\)  ngược chiều dương

\(\left| {{\rm{\Delta x}}} \right|{\rm{ = }}{{\rm{M}}_{\rm{1}}}{{\rm{M}}_{\rm{2}}}{\rm{ = }}\)độ lớn của \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}} \)