Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11:...

Câu hỏi 1 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11:  ...

Câu hỏi 1 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11.  . Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp

Giải các phương trình trong ví dụ 1.

 

Quảng cáo

a) 2sinx – 3 = 0 là phương trình bậc nhất đối với sinx.

b) √3 tanx + 1 = 0 là phương trình bậc nhất đối với tanx.

a)2sinx – 3 = 0 ⇔ sin⁡ x = \({3 \over 2}\) , vô nghiệm vì |sin⁡x| ≤ 1

b)√3tan⁡x + 1 = 0 ⇔ tan⁡x = \({{ – \sqrt 3 } \over 3}\) ⇔ x = \({{ – \pi } \over 6}\) + kπ, k ∈ Z

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11