Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 6 SGK Đại số và Giải tích lớp...

Câu hỏi 2 trang 6 SGK Đại số và Giải tích lớp 11: Hãy so sánh các giá trị sinx và sin(-x), cosx và cos(-x)....

Câu hỏi 2 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 1. Hàm số lượng giác

Quảng cáo

Hãy so sánh các giá trị sinx và sin(-x), cosx và cos(-x).

sin⁡ x = -sin⁡(-x)

cos⁡x = cos⁡(-x)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11