Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 158 Đại số và Giải tích 11: x...

Câu hỏi 3 trang 158 Đại số và Giải tích 11: x = – 3 < 0 nên f(x) không có đạo hàm tại x = – 3...

Câu hỏi 3 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11. \({1 \over {2\sqrt 4 }} = {1 \over 4}\). Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Có thể trả lời ngay được không, nếu yêu cầu tính đạo hàm của hàm số f(x) = √x tại x = – 3; x = 4?

Quảng cáo

x = – 3 < 0 nên f(x) không có đạo hàm tại x = – 3

x = 4, đạo hàm của f(x) là:

\({1 \over {2\sqrt 4 }} = {1 \over 4}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11