Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 49 SGK Đại số và Giải tích lớp...

Câu hỏi 3 trang 49 SGK Đại số và Giải tích lớp 11: Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp...

Câu hỏi 3 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11. Chú ý: Véc tơ có phân biệt điểm đầu và điểm cuối.. Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

Trên mặt phẳng, cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D. Liệt kê tất cả các vectơ khác vectơ – không mà điểm đầu và điểm cuối của chúng thuộc tập điểm đã cho.

Quảng cáo

Lấy hai điểm bất kì trong số 4 điểm đã cho, một điểm làm gốc, một điểm làm ngọn sẽ được một véc tơ.

Chú ý: Véc tơ có phân biệt điểm đầu và điểm cuối.

\(\overrightarrow {AB} ;\,\overrightarrow {AC} ;\,\overrightarrow {AD} ;\,\overrightarrow {BA} ;\,\overrightarrow {BC} ;\,\overrightarrow {BD} ;\) \(\overrightarrow {CA} ;\,\overrightarrow {CB} ;\,\overrightarrow {CD} ;\,\overrightarrow {DA} ;\,\overrightarrow {DB} ;\,\overrightarrow {DC} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11