Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 6 Đại số và Giải tích 11: Tìm...

Câu hỏi 3 trang 6 Đại số và Giải tích 11: Tìm những số T sao cho f(x + T) với mọi x thuộc tập xác định của hàm số sau:...

Câu hỏi 3 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11. Lời giải chi tiết Bài 1. Hàm số lượng giác

Tìm những số T sao cho f(x + T) với mọi x thuộc tập xác định của hàm số sau:

Quảng cáo

a) f(x) = sinx;

b) f(x) = tanx.

a) T = k2π (k ∈ Z)

b) T = kπ (k ∈ Z)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11