Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12 Nâng cao Bài 1 trang 170 sgk Hóa lớp 12 nâng cao, Khi điện...

Bài 1 trang 170 sgk Hóa lớp 12 nâng cao, Khi điện phân MgCl2 nóng chảy....

Bài 32. Luyện tập tính chất của kim loại kiềm kim loại kiềm thổ – Bài 1 trang 170 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao. Khi điện phân MgCl2 nóng chảy.

Khi điện phân \(MgC{l_2}\) nóng chảy.

A. Ở cực dương, ion \(M{g^{2 + }}\) bị oxi hóa

B. Ở cực âm, ion \(M{g^{2 + }}\) bị khử

C. Ở cực dương, nguyên tử \(Mg\) bị oxi hóa

D. Ở cực âm, nguyên tử \(Mg\) bị khử.

Quảng cáo

Chọn B.

Khi điện phân \(MgC{l_2}\) nóng chảy:

 \(MgC{l_2} \to M{g^{2 + }} + 2C{l^ – }.\)

Cực âm: \(M{g^{2 + }}\)

 \(M{g^{2 + }} + 2e \to M{g^0}.\)

Cực dương: \(Cl^-\)

 \(2C{l^ – } – 2e \to Cl_2^0.\)

Vậy: Ở cực âm, ion \(M{g^{2 + }}\) bị khử thành \(Mg\).