Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.39 trang 55 Sách bài tập Hóa 12 NC Hãy viết...

Câu 6.39 trang 55 Sách bài tập Hóa 12 NC Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất...

Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất sau:. Câu 6.39 trang 55 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 32. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm kim loại kiềm thổ

Từ các nguyên liệu chính là \(NaCl,CaC{O_3},{H_2}O\), không khí và các chất xúc tác, hãy viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế các chất sau:

a)\(N{a_2}C{O_3}\)                              b) \(N{H_4}N{O_3}\)

c) \(N{H_4}HC{O_3}\)                         d) NaOH.

Quảng cáo

Đáp án

– Điện phân dung dịch NaCl (có màng ngăn) được \(NaOH,{H_2},C{l_2}\).

– Nhiệt phân \(CaC{O_3}\) được \(CaO,C{O_2}\).

– Hoá lỏng không khí, sau đó chưng cất phân đoạn được \({O_2},{N_2}\).

– Từ những sản phẩm thu được, viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế: \(N{H_3},HN{O_3},N{a_2}C{O_3},N{H_4}N{O_3},N{H_4}HC{O_3}.\)

Quảng cáo