Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.40 trang 55 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Hoà tan...

Câu 6.40 trang 55 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Hoà tan 2,5 g muối...

Hoà tan 2,5 g muối. Câu 6.40 trang 55 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 32. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm kim loại kiềm thổ

Hoà tan 2,5 g muối \(N{a_2}C{O_3}.x{H_2}O\) trong 250 ml nước cất. Biết 25 ml dung dich muối này tác dụng vừa đủ với 17,5 ml dung dịch HCl 0,1M.

a) Có bao nhiêu mol \(N{a_2}C{O_3}\) tác dụng với 1 mol HCl?

b) Có bao nhiêu mol HCl trong 17,5 ml dung dịch HCl 0,1M?

c) Có bao nhiêu mol \(N{a_2}C{O_3}\); phản ứng với 17,5 ml dung dich HCl 0,1M ?

d) Có bao nhiêu mol \(N{a_2}C{O_3}\); trong 2,5 g muối ban đầu?

e) Có bao nhiêu mol \({H_2}O\) kết tinh trong 2,5 g muối ban đầu?

f) Xác định giá trị của x và viết công thức hoá học của muối ban đầu.

Đáp án

Quảng cáo

a) Từ phản ứng: \(N{a_2}C{O_3} + 2HCl \to 2NaCl + {H_2}O + C{O_2} \uparrow \)

Ta thấy: 0,5 mol \(N{a_2}C{O_3}\) tác dụng với 1 mol HCl.

b) Đáp số: 0,00175 mol HCl

c) \({n_{N{a_2}C{O_3}}} = {1 \over 2}{n_{HCl}} = {{0,00175} \over 2} = 0,000875\left( {mol} \right)\)

d) Đáp số: 0,00875 mol \(N{a_2}C{O_3}\)

e) Khối lượng của 0,00875 mol \(N{a_2}C{O_3}\):

\({m_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,00875.106 = 0,9275\left( g \right)\),

\( \Rightarrow {m_{{H_2}O}} = 2,5 – 0,9275 = 1,5725(g)\) ứng với số mol: \({n_{{H_2}O}} = {{1,5725} \over {18}} \approx 0,08736\left( {mol} \right)\)

f) Ta có : \({{{n_{N{a_2}C{O_3}}}} \over {{n_{{H_2}O}}}} = {{0,00875} \over {0,08736}} \approx {1 \over {10}}\)              

Công thức hoá học của muối natri cacbonat ngậm nước là: \(N{a_2}C{O_3}.10{H_2}O\)

Quảng cáo