Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.4 trang 48 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Hoà tan...

Câu 6.4 trang 48 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Hoà tan hoàn toàn 5,2 g hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp...

Câu 6.4 trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 28. Kim loại kiềm

Hoà tan hoàn toàn 5,2 g hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp vào nước thu được 2,24 lít \({H_2}\) (đktc). Hai kim loại đó là

Quảng cáo

A. Li và Na.                                       B. Na và K.

C. K và Rb.                                       D. Rb và Cs.

Đáp án B

Quảng cáo