Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.19 trang 77 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Khí nào...

Câu 8.19 trang 77 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Khí nào sau đây có trong không khí đã làm cho các đồ dùng bằng...

Khí nào sau đây có trong không khí đã làm cho các đồ dùng bằng bạc lâu ngày bị xám đen?. Câu 8.19 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 50. Nhận biết một số chất khí

Khí nào sau đây có trong không khí đã làm cho các đồ dùng bằng bạc lâu ngày bị xám đen?

А.\(C{O_2}.\)                                          B. \(S{O_2}.\)

Quảng cáo

C. \({O_2}.\)                                            D. \({H_2}S.\)

Đáp án D

\(4Ag + {O_2} + 2{H_2}S \to 2A{g_2}S \downarrow  + 2{H_2}O\)

                                          (đen)

Quảng cáo