Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 5.24 trang 35 SBT Lý 12 Nâng cao: Một đoạn mạch...

Câu 5.24 trang 35 SBT Lý 12 Nâng cao: Một đoạn mạch vẽ ở Hình 5.5. Biết điện trở , cuộn dây có độ tự cảm...

Một đoạn mạch vẽ ở Hình 5.5. Biết điện trở , cuộn dây có độ tự cảm L = 382 mH, tụ điện có điện dung . Điện trở cuộn dây không đáng kể. Điện áp giữa A và B có biểu thức : (V). Điện trở của các vôn kế rất lớn.. Câu 5.24 trang 35 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Một đoạn mạch vẽ ở Hình 5.5. Biết điện trở \(R = 60\Omega \) , cuộn dây có độ tự cảm L = 382 mH, tụ điện có điện dung \(C = 53\,\mu F\) . Điện trở cuộn dây không đáng kể. Điện áp giữa A và B có biểu thức : \(u = 90\cos 100\pi t\) (V). Điện trở của các vôn kế rất lớn.

a) Tính tổng trở của đoạn mạch.

b) Tính cường độ dòng điện và điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử của mạch.

c) Vẽ giản đồ Fre-nen cho các điện áp. Dùng giản đồ để tính :

– Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Quảng cáo

– Số chỉ của các vôn kế.

Giải

a) \(Z = 60\sqrt 2 \,\,\Omega \)           

b) \(I = 0,75\,\,A;{U_R} = {U_C} = 45\,\,V;{U_L} = 90\,\,V.\)

c) Giản đồ Fren-nen vẽ như Hình 5.1G ; \({\pi  \over 4};100,6\,\,V;45\,\,V.\)

Quảng cáo